Regulamin

 

Spis treści

1. Postanowienia ogólne.

1.1.  Postanowienia wstępne.

1.2.  Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

1.3.  Warunki techniczne.

2. Zawieranie i realizacja Umów – Ogólne Warunki Handlowe.

2.1.  Towar i jego cena, kody rabatowe.

2.2.  Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.3.  Zasady i sposoby płatności, faktury.

2.4.  Termin, sposób i koszty dostawy.

2.5.  Prawo Konsumentów do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2.6.  Rękojmia.

2.7.  Gwarancja jakości

3. Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika.

4. Newsletter.

5. Przetwarzanie danych osobowych.

6. Zmiany Regulaminu.

7. Postanowienia końcowe.

1.   Postanowienia ogólne

1.1.     Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa:

1)   rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Serwis, w tym poprzez Sklep Internetowy;

2)   warunki świadczenia powyższych usług, w tym:

a)   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem;

b)   zakaz dostarczania przez Kupujących, Użytkowników i Subskrybentów treści o charakterze bezprawnym;

3)   warunki zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży (ogólne warunki handlowe), w tym zasady dotyczące realizacji zamówień i dostaw, zapłaty ceny za Towary oraz fakturowania;

4)   tryb postępowania reklamacyjnego (rękojmi), gwarancji oraz prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)   Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy;

2)   Klient – każdy podmiot, który nabywa od Usługodawcy produkty, w tym zwłaszcza kawę, lub dzierżawi urządzenia, inaczej niż poprzez Serwis, w tym w szczególności na podstawie umowy sprzedaży produktów i dzierżawy urządzenia lub umowy promocyjnej sprzedaży produktów (i urządzenia), i ma nadany numer klienta w systemie SAP;

3)   Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający z Usługodawcą (będącym przedsiębiorcą) umowę (w szczególności: Umowę Sprzedaży) niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – tj. będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4)   Konto Użytkownika – indywidualny profil Użytkownika, utworzony przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zabezpieczony loginem i hasłem;

5)   Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę Sprzedaży z Usługodawcą poprzez Sklep Internetowy – bez względu na to, czy zawiera Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy nie;

6)   Serwis – system teleinformatyczny, którym posługuje się Usługodawca, umożliwiający świadczenie drogą elektroniczną usług, określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Serwis obejmuje w szczególności Sklep Internetowy;

7)   Sklep Internetowy – Sklep internetowy Tchibo4You działający pod adresem www.Tchibo4You.pl, poprzez który Kupujący może kupować Towary znajdujące się w ofercie handlowej Usługodawcy, za pośrednictwem sieci Internet;

8)   Subskrybent – osoba, która zapisała się na newsletter, tj. osoba korzystająca z usługi, o której mowa w ust. 4 pkt 3 poniżej;

9)   Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie handlowej Usługodawcy, prezentowanej w Sklepie Internetowym;

10)  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta na odległość przez Usługodawcę (jako sprzedawcę) oraz Kupującego (jako kupującego), za pomocą Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

11)  Usługodawca – Tchibo Coffee Service Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-486), przy Alejach Jerozolimskich 172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000244402, posługującą się numerami NIP 5262903958, REGON 140318239, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, odpowiedzialna za treści zamieszczane w Serwisie, w tym w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Kupujących, Użytkowników lub Subskrybentów;

12)  Użytkownik – osoba, która zarejestrowała Konto Użytkownika w Serwisie, tj. osoba korzystająca z usługi, o której mowa w ust. 4 pkt 2 poniżej;

13)  Zamówienie – złożona przez Kupującego oferta (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) zakupu określonych Towarów przez Sklep Internetowy; z chwilą wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę do danego Zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Usługodawcą.

3. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Sklepu Internetowego, jak również w sprawie realizacji Umów Sprzedaży, Usługodawca zapewnia możliwość kontaktuw Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00,

1)   telefonicznie pod numerem: (22) 231 87 79,

2)   pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@tchibo-coffeeservice.pl, lub

3)   poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony w Serwisie.

4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez Serwis, Usługodawca świadczy następujące usługi:

1)   zawieranie i realizacja Umów Sprzedaży;

2)   rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika;

3)   newsletter.

5. Usługodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).

1.2.     Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Kupujących, Użytkowników, Subskrybentów i wszelkie inne osoby korzystające z Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania w Serwisie wszelkich treści bezprawnych, w tym w szczególności:

1)   propagujących przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, narodowościowej, nienawiści ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową lub orientację seksualną,

2)   uznawanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie oraz naruszające zasady etyki,

3)   naruszających dobra osobiste jakiejkolwiek osoby lub naruszających jakąkolwiek tajemnicę prawnie chronioną.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (w tym także szkodę niemajątkową) powstałą w wyniku udostępnienia przez Kupującego, Użytkownika, Subskrybenta lub osobę trzecią treści niedozwolonych oraz zabronionych, bezprawnych lub niepożądanych za pomocą lub w ramach Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu, w tym rejestracja Konta Użytkownika, jest nieodpłatne.

1.3.     Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu, w tym zakładanie i korzystanie z konta Użytkownika oraz składnie Zamówień i przeglądanie asortymentu możliwe jest wyłącznie jeżeli Użytkownik lub Kupujący posiadają:

1)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 1.x, Apple Safari 2.x, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 9 i wyższej;

2)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, Użytkownik lub Subskrybent – zawarte są w Polityce prywatności i plików cookie.

3. W celu poprawy, rozwoju lub rozbudowy Serwisu, Usługodawca może wprowadzać przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu, w tym Sklepu Internetowego. Przerwy techniczne w miarę możliwości będą planowane na godziny nocne lub dni wolne od pracy.

4. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca w miarę możliwości zawiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adresy przypisane do poszczególnych Kont Użytkownika.

5. Za przerwę w funkcjonowaniu Serwisu w wyniku przerwy technicznej Użytkownikom oraz Kupującym nie należy się rekompensata ani odszkodowanie. Za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu nie należy się rekompensata ani odszkodowanie.

2.   Zawieranie i realizacja Umów – Ogólne Warunki Handlowe

2.1.     Towar i jego cena, kody rabatowe

1. Usługodawca prezentuje w Sklepie Internetowym Towary, znajdujące się w jego ofercie handlowej. Dla każdego Towaru jest utworzona oddzielna podstrona, na której znajduje się dokładny opis tego Towaru, zawierający wszelkie istotne informacje, dotyczące jego właściwości, dostępności w magazynie oraz ceny.

2. Zamieszczenie (prezentowanie) Towaru w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku niedostępności danego Towaru (wyczerpania dostępnych zapasów magazynowych) Usługodawca zamieszcza stosowną informację na stronie z opisem tego Towaru.

4. Kupujący wybiera Towar poprzez wybranie przycisku [Dodaj do koszyka] znajdującego się: 1) na podstronie prezentującej zbiorczo określoną grupę Towarów, bezpośrednio przy danym Towarze lub 2) na podstronie z opisem tego Towaru.

5. Podane w Sklepie Internetowym ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT (podane ceny są cenami brutto). Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

6. Ostateczna, wiążąca cena poszczególnych Towarów (w tym: uwzględniająca wszelkie przyznane rabaty), wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia, przed potwierdzeniem go przez Kupującego. Jeżeli cena podana w opisie Towaru różni się od ceny podanej w podsumowaniu Zamówienia, obowiązuje cena podana w podsumowaniu. Powyższe oznacza w szczególności, że ewentualna obniżka ceny Towaru w Sklepie Internetowym po złożeniu Zamówienia przez Kupującego nie uprawnia Kupującego do żądania obniżenia ceny zamówionych Towarów.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów i warunkach ich sprzedaży (w czasie rzeczywistym), co nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed momentem zatwierdzenia zmiany ceny jak i innych warunków sprzedaży Towarów. Cena Towaru może ulegać różnicowaniu ze względu na liczbę jednostek Towaru objętych danym Zamówieniem lub wielkość danego Zamówienia.

8. Usługodawca może organizować w Sklepie Internetowym akcje promocyjne, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej może być podanie kodu rabatowego.

9. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, o ile co innego nie wynika z treści danej akcji promocyjnej lub z odrębnego regulaminu akcji promocyjnej. Akcje promocyjne mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Towarów objętych akcją promocyjną lub do odwołania. Jeżeli na stronie akcji promocyjnej lub w odrębnym regulaminie akcji promocyjnej wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, obowiązuje ona do czasu jej odwołania, lub wyczerpania ograniczonej puli Towarów objętych akcją promocyjną.

2.2.     Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Po wybraniu co najmniej jednego Towaru, Kupujący może złożyć Zamówienie. W tym celu należy wybrać przycisk [Przejdź dalej], a następnie prawidłowo wypełnić formularz Zamówienia, do którego przekierowuje ten przycisk.

2. Prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia polega na wpisaniu poprawnych danych we wszystkich polach tego formularza, oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności następujących danych:

1)   numer NIP, jeżeli Kupujący składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

2)   adres dostawy;

3)   imię i nazwisko lub nazwa Kupującego;

4)   adres poczty elektronicznej;

5)   numer telefonu;

6)   sposób dostawy wybrany przez Kupującego;

7)   sposób płatności wybrany przez Kupującego.

3. Jeżeli Kupujący chce, aby jego Zamówienie było przechowywane na Koncie Użytkownika, przed potwierdzeniem Zamówienia powinien się zalogować na Konto Użytkownika. Kupujący, który nie posiada Konta Użytkownika, może je założyć w trakcie składania Zamówienia, zaznaczając opcję [zarejestruj się] w formularzu Zamówienia i wypełniając dodatkowe pola, które pojawią się po wybraniu tej opcji. Posiadanie lub założenie Konta Użytkownika nie jest obowiązkowe w celu złożenia Zamówienia.

4. Po wypełnieniu formularza Zamówienia i wybraniu przycisku [Dalej] Kupujący zostanie przekierowany do podsumowania Zamówienia. Wówczas Kupujący ma możliwość sprawdzenia poprawności wszystkich wprowadzonych wcześniej danych, a także sprawdzenia ostatecznej ceny Towarów. W razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub nieprawidłowości, Kupujący powinien wrócić do formularza Zamówienia i je poprawić.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, znajdującego się:

1)   w formularzu Zamówienia – jeżeli Kupujący składa Zamówienie jako zalogowany Użytkownik lub zakłada Konto Użytkownika;

2)   pod podsumowaniem Zamówienia – jeżeli Kupujący składa Zamówienie bez zakładania Konta Użytkownika lub bez logowania (jako „gość”).

6. Kupujący składa Zamówienie wybierając przycisk [Akceptuję i płacę]. Po wybraniu tego przycisku Zamówienie jest wysyłane do Usługodawcy i Kupujący nie ma możliwości wprowadzania w nim żadnych zmian. Przez złożenie Zamówienia Kupujący składa Usługodawcy wiążącą ofertę nabycia Towarów.

7. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia, pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu Zamówienia lub przy rejestracji Konta Użytkownika. Potwierdzenie to jest wysyłane automatycznie i nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie informację o otrzymaniu Zamówienia.

8. Jeżeli po otrzymaniu Zamówienia przez Usługodawcę okaże się, że nie może ono zostać zrealizowane w całości lub w części z powodu niedostępności Towaru, wówczas Usługodawca poinformuje o tym Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie i zaproponuje rozwiązanie zaistniałej sytuacji, uwzględniające słuszny interes Kupującego.

9. Usługodawca przyjmuje Zamówienie do realizacji z chwilą wystawienia faktury VAT, co oznacza, że z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, przez którą Usługodawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towarów wskazanych w Zamówieniu i wydać mu te Towary, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towary i zapłacić Usługodawcy cenę.

10. Towary nabywane w Sklepie Internetowym przez Kupującego będącego Klientem, nie mogą być zaliczane na poczet realizacji przez tego Klienta limitów zakupu Produktów (kawy), określonych w umowie zawartej przez Klienta z Usługodawcą poza Sklepem Internetowym – w tym w szczególności w umowie sprzedaży produktów i dzierżawy urządzenia lub w umowie promocyjnej sprzedaży produktów (i urządzenia).

2.3.     Zasady i sposoby płatności, faktury

1. Zapłata ceny Towarów i kosztów dostawy dokonywana będzie – według wyboru Kupującego – w jeden z następujących sposobów:

1)   płatność gotówką przy odbiorze;

2)   płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399, posługującą się NIP: 7792308495, o kapitale zakładowym w kwocie 4 944 000,00 zł, wpłaconym w całości.

2. W razie wyboru płatności elektronicznej, po złożeniu Zamówienia Kupujący zostanie automatyczne przekierowany do bezpiecznej bramki PayU. Wszelkie dane i informacje podawane przez Kupującego w związku z płatnością elektroniczną są wprowadzane bezpośrednio na stronie płatności banku obsługującego Kupującego, który zapewnia zaszyfrowaną transmisję danych i przekazuje tylko wynik autoryzacji. Usługodawca nie ma dostępu do danych, w tym w szczególności do numerów kart kredytowych, wprowadzanych przez Kupującego w trakcie procesu płatności elektronicznej.

3. W przypadku płatności elektronicznej, zapłata jest dokonana z chwilą zaksięgowania pełnej kwoty z podsumowania Zamówienia na rachunku bankowym Usługodawcy.

4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT, a następnie jest wysyłana Kupującemu pocztą elektroniczną, na adres podany w Zamówieniu lub przypisany do Konta Użytkownika. W razie płatności elektronicznej, faktura VAT jest wystawiana po dokonaniu zapłaty. Akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych.

5. Powyższe zasady dotyczące wystawiania i doręczania faktur stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

6. W szczególnych przypadkach Usługodawca dopuszcza możliwość wysłania faktury lub faktury korygującej w formie papierowej na adres przypisany do Konta Użytkownika lub adres podany w formularzu Zamówienia.

2.4.     Termin, sposób i koszty dostawy

1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany w Zamówieniu przez Kupującego – według wyboru Kupującego – w jeden z następujących sposobów:

1)   za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx;

2)   za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;

3)   za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost;

4)   odbiór w paczkomatach Inpost.

2. Koszty dostarczenia (dostawy) Towarów do miejsca wydania wskazanego w Zamówieniu ponosi Kupujący, chyba że łączna wartość Towarów objętych tym Zamówieniem wynosi 200 zł brutto lub więcej – wówczas koszty dostawy ponosi Usługodawca. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i jest podana w formularzu Zamówienia odpowiednio przy każdym dostępnym sposobie dostawy. Po wybraniu przez Kupującego sposobu dostawy, jej koszty doliczane są do kwoty zamówionych Towarów w podsumowaniu Zamówienia.

3. Termin dostawy wynosi 3-4 Dni Roboczych, liczonych od:

1)   od momentu potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę – jeżeli Kupujący wybrał płatność gotówką przy odbiorze;

2)   od momentu dokonania zapłaty – jeżeli Kupujący wybrał płatność elektroniczną.

4. Usługodawca przekaże wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi, dane kontaktowe Kupującego, podane w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, w tym adres e-mail i numer telefonu, aby umożliwić przewoźnikowi poinformowanie Kupującego o planowanej dacie (i ewentualnie przybliżonej godzinie) dostarczenia przesyłki.

5. Kupujący ma obowiązek zbadać przesyłkę, (przedmiot Zamówienia), w chwili odbioru i potwierdzić prawidłowość dostawy lub wnieść zastrzeżenia przy odbiorze. Ewentualne wady ilościowe i widoczne wady jakościowe powinny być zgłoszone przez Kupującego przewoźnikowi (kurierowi) przy odbiorze, a także zgłoszone Usługodawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@tchibo-coffeeservice.pl, najpóźniej w dniu dokonania odbioru. W razie braku tak dokonanego zgłoszenia zastrzeżeń co do terminu dostawy, jak i co do ewentualnych wad ilościowych i widocznych wad jakościowych przyjmuje się, że dostawa realizowana jest zgodnie z Zamówieniem, Umową Sprzedaży i niniejszym Regulaminem. Ponadto, w razie stwierdzenia wad jakościowych ukrytych, których nie można było stwierdzić podczas odbioru, Kupujący ma obowiązek powiadomić o wadzie niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni, a także oddzielić i zabezpieczyć wadliwe Towary, w celu ich przekazania Usługodawcy do badań, wraz ze wszystkimi opakowaniami, określającymi metrykę tych Towarów.Nadto, jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać również wszelkich innych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (kuriera).

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie Zamówienia (przedmiotu Umowy Sprzedaży) spowodowane niedokładnym lub błędnie podanym adresem.

7. Kupujący ma obowiązek odebrać przesyłkę (przedmiot danego Zamówienia). Jeżeli Kupujący nie wykona tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia, w którym przewoźnik (kurier) podjął pierwszą próbę dostarczenia przesyłki, wówczas Usługodawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia przesyłki albo – w razie płatności gotówką przy odbiorze – odmówi zapłaty, wówczas Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży również przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Usługodawca złoży Kupującemu pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu Zamówienia lub przypisany do Konta Użytkownika.

8. W razie płatności elektronicznej, jeżeli Usługodawca odstąpi od Umowy Sprzedaży z przyczyn określonych powyżej, Usługodawca zwróci Kupującemu uiszczoną kwotę na jego rachunek bankowy, w terminie 14 Dni Roboczych od dnia odstąpienia.

2.5.     Prawo Konsumentów do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest pakiet lub zestaw Towarów i cena tego pakietu lub zestawu jest niższa niż suma cen poszczególnych jego elementów, wówczas prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi jedynie co do całego pakietu lub zestawu, a nie co do jego poszczególnych elementów, i pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 11 poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wszedł / weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną na adres: sklep@tchibo-coffeeservice.pl lub wraz z Towarem na adres: QLINK SP. Z O.O., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 18 bud. 2).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument będący Użytkownikiem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną po zalogowaniu na Konto Użytkownika w zakładce [Moje konto à Zamówienia à Zwróć zamówienie]. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, wówczas Usługodawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną na adres przypisany do Konta Użytkownika).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę (tj. przed wystawieniem faktury VAT), oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar na adres: QLINK SP. Z O.O., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 18 bud. 2, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

1)   w której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2)   w której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)   w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.6.     Rękojmia

1. Usługodawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Kupującemu Towar bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, wówczas odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewniał Kupującego;

3)   Towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

7. W celu skorzystania z rękojmi, reklamacje należy składać:

1)   pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@tchibo-coffeeservice.pl lub

2)   wraz z Towarem, dostarczanym w sposób, o którym mowa poniżej w ust. 8.

8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć wadliwy Towarna adres: Tchibo Coffee Service Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 172.

9. Kupujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Usługodawcę. Powiadomienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową, na wskazany przez Kupującego adres.

10. O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację.

2.7.     Gwarancja jakości

1. Usługodawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na wybrane Towary zakupione w Sklepie Internetowym, to jest ekspresy do kawy, których producentem jest TCHIBO GmbH i do których został dołączony dokument gwarancji. Gwarancja udzielana jest na okres:

1)   24 miesięcy od daty zakupu – dla Kupujących będących Konsumentami;

2)   12 miesięcy od daty zakupu – dla pozostałych Kupujących.

2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W ramach udzielonej gwarancji, w razie stwierdzenia wady Towaru Kupującemu przysługuje wyłącznie uprawnienie do usunięcia wady fizycznej Towaru, to jest do jego naprawy przez Usługodawcę.

4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie przez Kupującego Towaru wraz z kopią dowodu zakupu oraz kompletnie wypełnionego Protokołu Reklamacji dołączonego do przesyłki, do miejsca ustalonego z konsultantami Usługodawcy, obsługującymi Infolinię pod numerem telefonu: (22) 231 87 79 Jeżeli Usługodawca stwierdzi bezzasadność reklamacji (tj. jeśli Towar okaże się sprawny bądź jego wada nie będzie objęta ochroną gwarancyjną), wówczas Usługodawca pouczy Kupującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem używania Towaru oraz – w zależności od oświadczenia Kupującego, zawartego w Protokole Reklamacji – zwróci Towar Kupującemu bez naprawy na adres Kupującego, bądź dokona oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio – koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.

5. W terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych Kupujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. W razie uwzględnienia reklamacji, naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) Dni Roboczych od daty dostarczenia Towaru do centrum serwisowego Usługodawcy. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Polski.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

7. Gwarancją nie są objęte:

1)   mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,

2)   czyszczenie Towaru,

3)   uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z:

a)   niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania lub konserwacji Towaru,

b)   samowolnych (dokonywanych samodzielnie przez Kupującego, nieautoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,

c)    używania Towaru niesprawnego, co powoduje zwiększenie uszkodzeń,

4)   Towary, z których zostały usunięte numery seryjne, umożliwiające ich identyfikację, o ile były na nich zamieszczone,

5)   akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie pod numerem Infolinii podanym poniżej w ust. 10.

8. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje Usługodawcy uprawnienie do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do centrum serwisowego Usługodawcy.

9. Kupujący ma możliwość zlecenia odpłatnej naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej – do centrum serwisowego Usługodawcy (według aktualnie obowiązującego cennika usług serwisowych).

10. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, zamówienia akcesoriów do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej (w szczególności – warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się:

1)   telefonicznie pod numerem Infolinii: (22) 231 87 79w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 - 16:00; (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora) lub

2)   pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@tchibo-coffeeservice.pl

11. Powyższe postanowienia ust. 1-9 stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Towaru nie stanowi inaczej.

12. Na pozostałe Towary, inne niż wymienione powyżej w ust. 1, Usługodawca nie udziela Kupującym gwarancji. Powyższe nie wyłącza możliwości skorzystania przez Kupującego z gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta Towaru, na zasadach i warunkach określonych przez tego producenta.

3.   Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika

1. Usługa Konto Użytkownika polega na przechowywaniu informacji dotyczących Użytkownika, zgromadzonych w związku ze złożonymi przez niego Zamówieniami i zawartymi Umowami Sprzedaży, oraz na zapewnianiu Użytkownikom dostępu do tych informacji, po zalogowaniu. Konto Użytkownika umożliwia w szczególności:

1)   szybsze składanie kolejnych Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży – dzięki temu, że po zalogowaniu do Konta Użytkownika formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane przechowywane na Koncie Użytkownika;

2)   sprawdzenie statusu realizacji poszczególnych Zamówień;

3)   dla Użytkowników będących Konsumentami – łatwiejsze odstąpienie od Umowy Sprzedaży – dzięki możliwości wypełnienia i wysłania formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zalogowaniu na Koncie Użytkownika;

4)   łatwą aktualizację danych kontaktowych Użytkownika, w tym w szczególności zmianę adresu dostawy oraz zmianę w zakresie wyrażenia zgód marketingowych;

5)   sprawdzenie historii transakcji – wszystkich złożonych Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Użytkownika z wykorzystaniem Konta Użytkownika (tj. po zalogowaniu);

6)   dodawanie opinii o Towarach w Serwisie i przeglądanie opinii wystawionych wcześniej przez Użytkownika;

7)   dla Użytkowników składających Zamówienie i zawierających Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – skorzystanie z aktualnie obowiązującego rabatu na wybrane nieprzecenione Towary;

8)   korzystanie z ofert specjalnych dla Użytkowników, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych.

2. W celu skorzystania z usługi Konto Użytkownika należy dokonać rejestracji w Serwisie w jeden z poniższych sposobów:

1)   podczas zawierania Umowy Sprzedaży – poprzez zaznaczenie opcji [Zarejestruj się] w formularzu, w którym Kupujący podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży;

2)   bez zawierania Umowy Sprzedaży – w zakładce [Zarejestruj się] w Sklepie Internetowym (na stronie internetowej www.Tchibo4You.pl) po wypełnieniu formularza tam zamieszczonego;

3. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika jest podanie wszystkich danych, oznaczonych w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej (odpowiednio w pkt 1 albo 2) jako obowiązkowe, a także akceptacja przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w tym formularzu.

4. Umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika, na czas nieokreślony. Użytkownik potwierdza rejestrację klikając w link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

5. Usługa Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie.

6. W związku z korzystaniem z usługi Konto Użytkownika Użytkownik ma obowiązek:

1)   przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;

2)   nie udostępniać swojego Konta Użytkownika do korzystania przez osoby trzecie, w tym – nie ujawniać swojego loginu i hasła osobom trzecim;

3)   w razie zmiany danych osobowych, podanych przez Użytkownika – dokonać stosownej aktualizacji po zalogowaniu do Konta Użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny i bez zachowania okresu wypowiedzenia – poprzez wybranie opcji [Usuń Konto], dostępnej po zalogowaniu, w zakładce [RODO]. Wówczas Usługodawca usunie niezwłocznie Konto Użytkownika i usunie zgromadzone na nim dane osobowe, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych lub istnieje inna ważna podstawa prawna przetwarzania tych danych osobowych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi i usunąć Konto Użytkownika:

1)   gdy od ostatniego logowania na Konto Użytkownika upłynie okres dłuższy niż 2 lata i mimo wysłania przez Usługodawcę, pocztą elektroniczną, powiadomienia o zamiarze rozwiązania umowy, Użytkownik nadal nie zaloguje się w ciągu 7 dni od powiadomienia;

2)   w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Konta Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ze skutkiem natychmiastowym, bez odrębnych wezwań lub powiadomień.

4.   Newsletter

1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu Subskrybentom przez Usługodawcę, pocztą elektroniczną na adres podany podczas aktywacji usługi, wiadomości dotyczących ciekawostek, pomysłów, inspiracji i przepisów, dotyczących używania Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, np. przepisów na napoje kawowe lub herbaciane, a także informacji o prowadzonych lub planowanych akcjach promocyjnych.

2. W celu skorzystania z usługi Newsletter należy dokonać aktywacji poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu (okienku), pojawiającym się bezpośrednio po wejściu do Serwisu lub po kliknięciu przycisku [Subskrybuj] na stronie głównej, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany pocztą elektroniczna na ten adres.

3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą i Subskrybentem z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny, na czas nieokreślony.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

5. W związku z korzystaniem z usługi Newsletter Subskrybent ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Subskrybent ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny i bez zachowania okresu wypowiedzenia – poprzez wybranie przycisku [Naciśnij tutaj, aby anulować subskrypcję] w treści dowolnej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres sklep@tchibo-coffeeservice.pl. Wówczas Usługodawca usunie niezwłocznie adres e-mail Subskrybenta z listy odbiorców Newslettera, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalsze przechowywanie tego adresu e-mail lub istnieje inna ważna podstawa prawna przetwarzania tego adresu przez Usługodawcę.

5.   Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: sklep@tchibo-coffeeservice.pl.

6.   Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w dowolnym momencie, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę, w szczególności takich jak ważne powody prawne (w tym zwłaszcza zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub zmiana formy działalności Usługodawcy), istotna zmiana sytuacji rynkowej, a także zmiany techniczne związane z modernizacją infrastruktury Serwisu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem określonym dla danej zmiany, nie wcześniej jednak niż po opublikowaniu ich w Serwisie.

3. Zmiany Regulaminu stosuje się do Umów Sprzedaży zawartych po dacie ich wejścia w życie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym (tj. obowiązującym w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży).

4. Użytkownicy i Subskrybenci zostaną poinformowani o planowanych zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną, przed wejściem w życie zmian. Wówczas mogą oni wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia zmian poprzez – odpowiednio – usunięcie Konta Użytkownika albo wypisanie się z newslettera. Dalsze korzystanie z powyższych usług po wejściu w życie zmian Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na ich wprowadzenie.

7.   Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy przewidziane w niniejszym Regulaminie są zwierane w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Internetowa platforma umożliwiająca rozwiązywanie ewentualnych sporów online dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Data wejścia w życie Regulaminu:                        05 sierpnia 2021 r.

Close